ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com
Политика

Ръководството на „Планекс Билд” ЕООД, заедно с всички свои служители гарантира качеството на извършваните строително-монтажни работи в съответствие с изискванията и очакванията на инвеститори, проектанти, възложители и клиенти, при строго съблюдаване на действащите нормативни изисквания в България, гарантира завършването на всички, изпълнявани от фирмата проекти (обекти) в срок, с тенденция за намаляване броя на рекламациите от клиенти и възложители.


В тази връзка си поставяме следните задачи:

  • Изграждане на коректни отношения с инвеститори и клиенти, които се постигат чрез спазване на всички поети ангажименти, в това число изпълняване на строително-монтажните работи на изискваното качество и неговото поддържане чрез развитие в ръководния и изпълнителския персонал на лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение възложените им задължения и неотменното им деклариране пред клиентите на Дружеството;
  • Постигане на изискваното качество на извършваните строително-монтажни работи при оптимални разходи за Дружеството, чрез ефективно използване на технологичните възможности на съоръженията, материалите и човешките ресурси;
  • Осигуряване и подържане на изискваното ниво на безопасност на труда, противопожарната охрана и опазване на околната среда по време на извършването на строително-монтажните работи;
  • Установяване, анализиране и отстраняване на причините за грешки и отклонения в работата на персонала на Дружеството и в качеството на извършваните строително-монтажни работи;
  • Осигуряване на системно повишаване на квалификацията на персонала.
Файлове за изтегляне
Политика по опазване на околната среда на Планекс Билд
тип: pdf - download reader
размер: 353,49 Kb

Политика по безопасност и здраве на Планекс Билд
тип: pdf - download reader
размер: 394,14 Kb