ул. „Невестина скала” 18, вх. В, София 1000
Тел/Факс: 02 / 858 1001

office@planexbuild.com
Строителен мениджмънт

  • Договаряне на ръководството на инвестиционния проект;
  • Съставяне на подробни сметки за стойността на обекта;
  • Провеждане на конкурси и търгове за подизпълнители и доставчици;
  • Менажиране на строителството;
  • Разработване на подробен строителен график;
  • Контрол на разходите на обекта;
  • Строителство на обществени, жилищни и промишлени сгради в това число строителни и инсталационни работи, инжeнерна инфраструктура;
  • Оборудване и обзавеждане;
  • Предаване и въвеждане в експлоатация на строежите;